ผลงานวิชาการ การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของ วัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางวลีวรรณ วรรณแรก ครูโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง                  การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุและสมบัติของ

วัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย                 นางวลีวรรณ  วรรณแรก

โรงเรียน                โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน

ปีการศึกษา            2560

 

บทคัดย่อ

            การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80(2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ก่อนเรียนและหลังเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เน้นกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 คนซึ่งได้มาโดยการซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุโดยกำหนดชุดกิจกรรมทั้งหมด 7  ชุด แบบทดสอบวัสดุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม  จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการทดลองการศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการทดสอบค่า (t-test)  และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

  1. การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ  82.05/81.75
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

        3.ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วอทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน 
           ระดับ มาก

About โรงเรียนบ้านลิพัง