การถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV

           นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ประธานประชุมชี้แจงการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV สำหรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรจุใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ ตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นการจัดการเรียนการสอน ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)  ผู้เข้าอบรมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน