พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018

นายศังกร  รักชูชื่น ประธานพิธีปิดการพัฒนาครูในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018 ด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Asswssment:CBA) แก่บุคลากรครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่ 8  พฤษภาคม  2561
20180508_๑๘๐๕๐๘_0002_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0003_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0004_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0005_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0006_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0007_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0008_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0009_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0011_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0012_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0013_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0014_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0015_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0016_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0017_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0018_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0019_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0020_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0021_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0022_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0023_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0024_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0025_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0026_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0027_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0028_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0030_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0031_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0032_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0033_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0034_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0035_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0036_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0037_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0039_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0041_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0042_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0043_resize 20180508_๑๘๐๕๐๘_0044_resize

kornkanok

About kornkanok