ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร อาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nualumni.nu.ac.th และสามารถประสานงานได้ที่ คุณสุธาสินี น่วมด้วง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1225

kornkanok

About kornkanok