การสรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2561

สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
รายละเอียดและหลักเกณฑ์

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์