ประชุมอมรมเชิงปฎิบัติการรองรับการประเมิน PISA 2018

          นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2018 ด้านการสอบด้วย (Computer-based Assessment : CBA) โดยเน้นสัดส่วนการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ร้อยละ 60 ส่วนด้านการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ร้อยละ 20  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 38 โรง และศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว
ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

1 731314125 462 8 9 10 11

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน