ขอประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษาประเภท “ขลุ่ย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีในสถานศึกษาประเภท "ขลุ่ย" ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมของไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ สำหรับการรับสมัครและรายละเอียดการรับสมัครสอบถามได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 075-217585  หรือ http://www.culture.go.th ช่องข่าวประกาศ

kornkanok

About kornkanok