ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

Chananchida

About Chananchida