ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  โดยกำหนดให้บุคคลที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันอังคารที่  27 มีนาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ksp.or.th

kornkanok

About kornkanok