ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561  ได้จัดการประกวดแบ่งออก 3 ประเภท ได้แก่
1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกัญญารัตน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา/นางสาวสุภาพรรณ์  ม่วงมณี  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์ 022412841 022415125 

kornkanok

About kornkanok