การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย.2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ โดยการอบรมเชิงปฏิบัตการการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)"   ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 2 ระหว่างเดือน พ.ค.- ก.ย.2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159

kornkanok

About kornkanok