การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ O-NET เป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดย สุพิชา เนตรวรนันท์

ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาค้นคว้า :  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ O-NET เป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
                                             โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ชื่อผู้วิจัย  :                               สุพิชา   เนตรวรนันท์
ปี พ.ศ.  :                                 2561
 
บทคัดย่อ
   
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ O-NET เป็นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว กลุ่มเป้าหมาย  คือ ครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
1. แบบประเมินตนเอง  เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
 
 ผลการศึกษาพบว่า 
1.ผู้ศึกษาได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว จำนวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ  100
2. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ของครู  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับดี    และครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน ค่าเฉลี่ยสูง 3 ลำดับแรก ได้แก่ ส่วนหัวของแผนการจัดการเรียนรู้ ,ออกแบบกิจกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้อง,เลือกใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สัมพันธ์กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ O-NET เป็นฐาน  ต่ำ 3 ลำดับท้าย ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจสอดคล้องกับตัวชี้วัดจัด ,  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดสอดคล้องกับสาระสำคัญ และกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะการคิด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admin

About admin