การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดย ปรีดา หนูนัง

ชื่อรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ :  การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว
                                              สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผู้ศึกษาค้นคว้า                         : ปรีดา  หนูนัง
ปีที่ศึกษาค้นคว้า                       : 2561
 
บทคัดย่อ
 
 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีขอบเขตของการศึกษา คือ ขอบเขตเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว  ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 จำนวน 5 คน ระยะเวลาในการศึกษาในครั้งนี้ คือ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ใช้แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการศึกษาครั้งนี้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย เรียบเรียงเนื้อหาจัดเป็นหมวดหมู่ตามข้อคำถาม  จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ครูมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายโครงการ ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีการเตรียมพร้อมสำหรับการนำสื่อ DLIT  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้ในระดับที่น่าพึงพอใจ ยังมีส่วนที่ขาดอยู่บ้าง เช่น ความกังวลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าระบบ DLIT โทรทัศน์สำหรับการเรียนการสอนเพราะขณะนี้ก็มีบางเครื่องยังอยู่ในสภาพซ่อมแซมและปรับปรุง  ข้อค้นพบจากการศึกษาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ในการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  1) จากการตอบแบบสอบถามของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของครูผู้สอน พบว่า ครูผู้สอนยังขาดการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และไม่ค่อยได้นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) จากการตอบแบบสอบถามครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำให้ทราบความต้องการความช่วยเหลือ เป็นการช่วยเหลือรายบุคคลในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและพัฒนาความสามารถของครูได้ 3) การชี้แนะโดยให้ตัวอย่างการใช้สื่อ DLIT สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูได้ นักเรียนเพิ่มช่องทางในการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ที่มีความพร้อมในอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต  4) บทบาทของศึกษานิเทศก์ คือ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ  เป็นเพื่อนร่วมพัฒนากับครู  ทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  มั่นใจในการนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
 
 
 
 

admin

About admin