การศึกษารูปแบบการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยผิวพรรณ ป้อมอุ่นเรือน

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผู้ศึกษา : ผิวพรรณ  ป้อมอุ่นเรือน
คำสำคัญ : รูปแบบการสอนแบบโครงงาน, ครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5   โรงเรียนบ้านย่านตาขาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
 
บทคัดย่อ
 
การดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อศึกษารูปแบบการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่ส่งผลต่อความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และความสามารถในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  กลุ่มตัวอย่างเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นป.5 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาตร์
ผลการศึกษาพบว่า
รูปแบบการสอนแบบโครงงานของครูวิทยาศาสตร์ชั้นป.5 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพจากเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์การนิเทศ พบว่า จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนบ้านย่านตาขาวได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงงานร่วมกันและมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ และสามารถจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยการใช้รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ครูสามารถนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยเปิดโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจและลงมือกระทำซึ่งผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และแสดงความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนในระหว่างการทำโครงงานมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำกิจกรรมโครงงาน วิทยาศาสตร์ เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองอย่างมีระบบ
 
 
 
 
 

admin

About admin