การศึกษาการจัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching โดย นางบุญญา นวลใย

ชื่อเรื่อง           การศึกษาการจัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียน
                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยใช้กระบวนการนิเทศ
                     แบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching
ผู้ศึกษา           นางบุญญา  นวลใย
ปีที่ศึกษา         2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียน  โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิค Coaching กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานการจัดกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) ในโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รวม 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลโดยผู้ศึกษา มี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามปลายเปิดการจัดกิจกรรม PLC ในโรงเรียน และแบบบันทึกการนิเทศ วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา พบว่า
1. กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดกิจกรรม PLC (Professional learning community) ในโรงเรียน  สรุปเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
   1) ขั้นเตรียมการ ได้แก่  การประชุมชี้แจง ให้ความรู้ คณะครู และร่วมอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจสำคัญ  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน  วางแผนดำเนินงานและกำหนดเกณฑ์การประเมินผลตามเป้าหมาย
   2) ขั้นดำเนินงาน เริ่มต้นด้วยการรวมกลุ่มกันของครูแต่ละระดับชั้น หรือแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เพื่อกำหนดปัญหาในระดับชั้นเรียน ได้แก่ ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียน  หรือปัญหาเชิงนโยบาย จากนั้นร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา และนำวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาไปใช้ในชั้นเรียนของตนเอง  ผ่านกิจกรรมการนิเทศการเรียนการสอน  จัดทำปฏิทินกำหนดการนิเทศและวางแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ  ชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนิเทศแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทิน ส่งแบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อรวบรวมแบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำรายงานสรุปผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำส่งฝ่ายบริหาร เพื่อรวบรวมเป็นผลสรุปในภาพรวมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และแจ้งผลสรุปให้ครูได้ทราบเพื่อการพัฒนาหลังจากการเข้านิเทศครูบันทึกผลการทำกิจกรรมในสมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และบันทึกในระบบ Digital รายบุคคล 
   3) ขั้นประเมิน สรุปและรายงานผล เป็นการดำเนินงาน เพื่อหาข้อดี ข้อด้อยในการทำกิจกรรมและหาแนวทางการพัฒนาหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนา สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
   4) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีกระบวนการดำเนินการที่ดี เป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จและปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ  ได้แก่ การทำงานอย่างเป็นระบบ กำหนดกรอบและเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดเจน ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญและร่วมกันสร้างความตระหนักให้ครูพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้และคุณธรรม  นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี นับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน  ประกอบกับผลการจัดกิจกรรม PLC (Professional learning community) ในโรงเรียน  เป็นส่วนหนึ่งของการขอเลื่อนวิทยฐานะของครู  จึงทำให้ครูกระตือรือร้นและมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมนี้ให้สำเร็จปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม PLC (Professional learning community)ในโรงเรียน  ได้แก่  เวลาในการจัดกิจกรรมที่ต้องทำทุกสัปดาห์กับภาระงานของครูที่มากเกินไป  ทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามกำหนดเวลา จึงขาดความต่อเนื่อง และจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนที่มากเกินไปส่งผลต่อความทั่วถึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่

 


 

admin

About admin