การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์โดยใช้การนิเทศแบบCoaching สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดย นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส

ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง   การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์โดยใช้การนิเทศแบบ
                                         Coaching สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผู้ศึกษา                               นางสาวธัญชนก  ฤทธิมาส
ปีที่ศึกษา                             2561

บทคัดย่อ

การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์  โดยใช้การนิเทศ แบบ Coaching สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน การดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียน  ใช้เวลาในการศึกษาระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 11 เมษายน 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์, แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR), แบบบันทึกการนิเทศ, บันทึกภาคสนาม
 
ผลการศึกษาพบว่า
การศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์โดยใช้การนิเทศแบบ Coaching สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สรุปผลได้  ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนอนุบาลตรังและโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ไม่ได้จบสาขาบรรณารักษ์โดยตรง จึงจำเป็นต้องใช้การมีส่วนร่วมจากครูประจำชั้น โดยบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดร่วมวางแผนการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2. ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด   ของโรงเรียนอนุบาลตรังและโรงเรียนบ้านย่านตาขาว พบว่า ครูบรรณารักษ์หรือครูห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และได้รับรางวัลในการประกวดต่าง ๆ เช่นนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งกลอน  โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปี 2560 และ โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานห้องสมุดดีเด่น (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และโรงเรียนย่านตาขาว ได้รับคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปี 2557 และ โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานห้องสมุดดีเด่น (ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่) ประจำปี 2557
ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พบว่า ครูบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบห้องสมุดไม่จบสาขาบรรณารักษ์โดยตรง ทำให้ต้องมอบหมายครูที่จบในสาขาอื่นรับผิดชอบงานห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จากปัญหาดังกล่าว ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้พัฒนาตนเองในการอบรม และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และสำหรับครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ใกล้เกษียณ ได้เตรียมหาบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดคนใหม่มาสอนงานห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เพื่อนำมาส่งเสริมการกิจกรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

admin

About admin