รายงานการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดย เชษฐา เถาวัลย์

ชื่อรายงาน            การศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                         โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ผู้ศึกษาค้นคว้า      เชษฐา  เถาวัลย์
ปีที่ศึกษาค้นคว้า    2561
 
บทคัดย่อ
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ DLIT ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 จำนวน ๖ คน ระยะเวลาในการศึกษาในครั้งนี้ คือ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยายจากนั้นนำค่าที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย
 
ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ครูมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายโครงการ ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) มีการเตรียมพร้อมสำหรับการนำสื่อ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ไว้ในระดับมาก และครูมีความต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าระบบ DLIT โทรทัศน์สำหรับการเรียนการสอนเพราะขณะนี้ก็มีบางเครื่องยังอยู่ในสภาพซ่อมแซมและปรับปรุง 
 
 
 
 

admin

About admin