การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนานอน

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการดำรงชีวิตของพืชสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  โรงเรียนวัดนานอน  จังหวัดตรัง  จัดทำโดย นางอรณี  จิตรแก้ว ครูชำนาญการ  โรงเรียนวัดนานอน   สพป.ตรัง เขต 1  ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1)  เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80  
2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหล้งใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  และ
3)  เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง การดำรงชีวิต ของพืชสำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่  นักเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดนานอน  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง    สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 30 คน  ได้ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  เครื่องมือที่ช้ในการศึกษามี ดังนี้
1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  การดำรงชีวิติของพืช  สำหรับนกัเรียนชั้น มัธมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  6  ชุด  
2)  คู่มือการใช้ชุดดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  สำหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  
3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง   การดำรงชีวิตของพืช   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 30 ข้อ  และ 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  การดำรงชีวติของพืช    สำหรับ นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โดยใชเ้วลาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560   สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลประกอบดว้ย  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   สถิติที่ใชใ้นการ ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือได้แก่  การหาค่าความตรงของเครื่องมือ  โดยการคำนวณค่าดัชนี  ความสอดคล้อง (IOC)  ค่าความยาก (P)  ค่าอำนาจการจำแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยสูตร KR-20  ของคูเดอร์ ริชาร์ดสันและหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ  โดยใชส้ัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค   สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ใช้การหาค่า E1  และ E2   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ด้วยสถิติทดสอบ t-test  แบบ dependent   และ หาค่าความพึงพอใจดว้ยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.22/82.00  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืช  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1   โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.74  อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด

โรงเรียนวัดควนวิเศษ

About โรงเรียนวัดควนวิเศษ