รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนคำควบกล้ำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง              พัฒนาทักษะการอ่านเขียนคำควบกล้ำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย            นางสาวเบญญาดา  มลิวัลย์   

หน่วยงาน          โรงเรียนบ้านปะเหลียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1

ปีที่วิจัย              2560

บทคัดย่อ

                  การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ร เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ล เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ว เป็นอักษรควบกล้ำ) และคำควบกล้ำไม่แท้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2 ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านปะเหลียน จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 22 แผน  แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ จำนวน 4  เล่มได้แก่  คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ร เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ล เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ว เป็นอักษรควบกล้ำ) และคำควบกล้ำไม่แท้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ  ข้อมูลทั้งหมดได้นำมาวิเคราะห์โดย ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test (Dependent  Samples)

                  ผลของการวิจัยพบว่า

                  แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ร เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ล เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ว เป็นอักษรควบกล้ำ) และคำควบกล้ำไม่แท้   มีประสิทธิภาพ  /  =   89.20  / 84.70   สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ  /  =  80/80  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ร เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ล เป็นอักษรควบกล้ำ) คำควบกล้ำแท้ (คำที่มี ว เป็นอักษรควบกล้ำ) และคำควบกล้ำไม่แท้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

ดาวน์โหลดบทคัดย่อคลิ๊กที่นี่

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน