รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผลงาน       รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์                       

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผู้รายงาน         กัญญา  พูนขยัน   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา      โรงเรียนบ้านปะเหลียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีการศึกษา       2560

                                                บทคัดย่อ

          การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  การอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน      จับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

          การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 29 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบ ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผัง มโนทัศน์ จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม    ความพึงพอใจ 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้   

          1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.68/81.37  

           2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ             โดยใช้แผนผังมโนทัศน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ                 โดยใช้แผนผังมโนทัศน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 

           1.1  ครูผู้สอนควรศึกษาคำชี้แจงการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผัง   มโนทัศน์ ให้ชัดเจนเพื่อจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอน   

           1.2  การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ให้เกิดประโยชน์  สูงสุดควรคำนึงถึง การจัดเตรียมตัวอย่างของรูปแบบแผนผังมโนทัศน์อย่างหลากหลาย โดยครูผู้สอน   มีบทบาทในการอำนวยความสะดวก สนับสนุนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

             2.1  ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้มีการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการฝึกทักษะเนื้อหาอื่นๆ สำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง หรือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อหาประกอบสื่อ 

            2.2  ควรศึกษาถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้แบบ ฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แผนผังมโนทัศน์  เช่น ความคิดสร้างสรรค์  ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น          

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน