การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกำหนดจัดมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาผุ้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2561  ผู้มีความสนใจกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มพร้อมส่งผลงานไปที่กลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพ สถานพยาบาลยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีที่ E-mail : TYR.HADC@gmail.com ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
รายละเอียด

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์