การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พืช โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พืช โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียน
                       การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา              นุชนาถ   จิโสะ

ปีที่ศึกษา            2560

 

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช โดยศึกษากับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  7  คน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนบ้านท่าคลอง   อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช และแบบทดสอบย่อยในแต่ละชุดกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า

            1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.81/81.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

            2.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  10.86 และหลังเรียนเท่ากับ   24.86  คิดเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับคะแนนเต็มก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ  36.19 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ  82.86  โดยมีร้อยละของคะแนนการพัฒนาเท่ากับ  46.67 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาข้อที่ 2

            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้   ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พืช อยู่ในระดับมาก ( = 4.44 , = 0.53)

 

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่

admin

About admin