การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง    :   การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน :   โรงเรียนบ้านยูงงาม  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้ศึกษา     :   นางมุกดาวรรณ ชลามาตย์

ปีที่ศึกษา   :   ปีการศึกษา  2560

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านยูงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1 จำนวน 3 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1)  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 7 เล่ม  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 20 แผน  3) แบบทดสอบหลังเรียน จากแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 6 เล่ม และแบบเติมคำตอบ จำนวน 1 เล่ม 4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยูงงาม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย(m) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (rtt) และค่าความก้าวหน้า   

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

             1.   แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 มีประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ เท่ากับ 84.57/85.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

             2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 12.33 คิดเป็นร้อยละ 41.11 หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 27.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00  มีค่าคะแนนความก้าวหน้า 14.67 คิดเป็นร้อยละ 48.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 20

3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยภาพรวม   = 4.31 อยู่ในระดับมาก

About โรงเรียนวัดนิคมประทีป