โรงเรียนอนุบาลตรังช่วงที่ 4 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV

นางฉวีวรรณ ศิลป ศึกษานิเทศ สพป.ตรังเขต 1 ดำเนินการช่วงที่ 4 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่าน
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมคณะกรรมการฝ่าย
ICT เตรียมเครือข่าย Internet เชื่อมต่อโปรแกรม Sykpe ในการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกลผ่านสถานี
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาDLTV ถ่ายทำ VDO และบันทึกภาพ ณ ห้องพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
ระหว่างวันเสาร์ที่  7 เม.ย 2561ถึงวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.2561
>ภาพการอบรมช่วงที่4วันที่1<<
>>ภาพการอบรมช่วงที่4วันที่2<<
>>ภาพการอบรมช่วงที่4วันที่3<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5952 IMG_5932 IMG_5944 IMG_5946 IMG_5947 IMG_5948 IMG_5949 IMG_5950 IMG_5951 IMG_5952 IMG_5957 IMG_5960 IMG_5961 IMG_5962 IMG_5965 IMG_5967 IMG_5973 IMG_5974 IMG_5976 IMG_5979 IMG_5980 IMG_5981 IMG_5982 IMG_5983 IMG_5984 IMG_5985 IMG_5986 IMG_5987 IMG_5988 IMG_5999_2 IMG_6000 IMG_6001 IMG_6002 IMG_6003 IMG_6004 IMG_6005 IMG_6006 IMG_6009 IMG_6010 IMG_6013 IMG_6014 IMG_6015 IMG_6017 IMG_6018 IMG_6019 IMG_6020
IMG_5975 IMG_5977 IMG_5978

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง