โรงเรียนบ้านห้วยด้วนจัดอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop ให้กับนักเรียน ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561

                 ด้วย นายธีะศานติื์  กาญจนศรีเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน จัดอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop ให้กับนักเรียน ในวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา


5 6 7 3 4 2 1 2

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้