พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

         นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฎิบัติ โดยครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระดังกล่าวได้เรียนรู้สู่การปฎิบัติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่ 5 เมษายน 2561

1814 22 2 81216

25 26 27 1 3 4 5 6 7 11 13 15 17 19 20 21 23 24

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน