โรงเรียนอนุบาสลตรัง ช่วงที่ 3 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV

นางฉวีวรรณ ศิลป ศึกษานิเทศ สพป.ตรังเขต 1 ดำเนินการช่วงที่ 3 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่าน
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV นายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมคณะกรรมการฝ่าย ICT
เตรียมเครือข่าย Internet เชื่อมต่อโปรแกรม Sykpe ในการอบรมสะเต็มศึกษาทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา DLTV ถ่ายทำ VDO และบันทึกภาพ และ ร.ร.อนุบาลตรังส่งคุณครูต้นแบบเข้ารับการอบรม
จำนวน 3 ท่าน คือนางจรัสศรี บุญรัตน์ นางศศิวิมล ดาวังปา และน.ส.จันทร์ทิพย์ อ่อนแท้ ณ ห้องพระเทพ
วิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันเสาร์ที่  31มี.ค. ถึงวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.2561

>>ภาพการอบรมช่วงที่3วันที่2<<
>>ภาพการอบรมช่วงที่3วันที่3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_5695 IMG_5697
IMG_5623 IMG_5624 IMG_5625 IMG_5626
IMG_5618 IMG_5619 IMG_5620 IMG_5621 IMG_5622 IMG_5628 IMG_5629 IMG_5633 IMG_5634 IMG_5644 IMG_5647 IMG_5649 IMG_5651 IMG_5652 IMG_5659 IMG_5660 IMG_5661 IMG_5662 IMG_5663 IMG_5664 IMG_5665 IMG_5668 IMG_5669 IMG_5680 IMG_5681 IMG_5682 IMG_5683 IMG_5685 IMG_5689 IMG_5690 IMG_5693 IMG_5707 IMG_5709 IMG_5727 IMG_5728 IMG_5729 IMG_5730 IMG_5734 IMG_5736 IMG_5738 IMG_5742 IMG_5745
 IMG_5774 IMG_5775 IMG_5776 IMG_5779
 IMG_5750 IMG_5752 IMG_5753 IMG_5754
IMG_5755 IMG_5756
IMG_5757 IMG_5758
IMG_5762 IMG_5763 IMG_5766 IMG_5768 IMG_5771IMG_5772
IMG_5773IMG_5784
IMG_5785IMG_5786
                                                IMG_5694

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง