เฝ้ารับประทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน” ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมรับประทานประกาศนียบัตร

เด็กหญิงสุภัชญา แก้วสุทธิ์ และเด็กหญิงจารุวรรณ บุญเนื่อง นักเรียนโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้าเฝ้ารับประทาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมรับประทานประกาศนียบัตรเพื่อเชิญไปมอบแก่นักเรียนที่จบการศึกษา 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จไปประทานนางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนและประกาศนียบัตร ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ

1 2 3 4 5

สามารถรับชมข่าวในพระราชสำนักได้ที่นี่ คลิก

About เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ