ดาวน์โหลดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู่้วิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน