ปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร

     นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตร นักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านควนยาง โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว และโรงเรียนหินคอกควาย เพื่อร่วมแสดงความยินดี สร้างขวัญกำลังใจความภาคภูมิใจในสถาบันศึกษา ชี้แนะแนวทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตลอดจนการใช้ชิวิตเป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 29 มีนาคม 2561

1 3 2456 7 8

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน