ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

       นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานปฐมนิเทศชี้แจงแนวทางการฝึกประสพการณ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 ท่าน หลักสูตรพัฒนาระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 16 เมษายน 2561 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ฝึกประสบการณ์การศึกษาดูงาน ให้ศึกษานิเทศก์พี่ได้รับการแต่งตั้ง ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 28 มีนาคม 2561

580828580832 580833 580822 580823 580824 580825 580826 580827 580829

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน