โรงเรียนอนุบาลตรังการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด ตามแผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังกล่าวต้อนรับคณะ.นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น
ตัวชี้วัด มาตรการตามแผนปฎิับัติการประจำปีงบประมาณ2561 ซึ่งประกอบด้วย นางเยาวภา สิงหเสม หัวหน้า
ศน. นายสายัณ ฉิมนานนท์ และน.ส.สุทธิดา สรรเพชร ศน.สพป.ตรัง เขต 1ณ ห้อง Resource Center
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
>>ภาพกิจกรรมการนิเทศทั้งหมด<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1052 IMG_1054
IMG_1066 IMG_1160 IMG_1161 IMG_1160
IMG_1137 IMG_1138
IMG_1070 IMG_0950 IMG_0951 IMG_0953 IMG_0955 IMG_0957 IMG_0958 IMG_0962 IMG_0967 IMG_0969 IMG_0974 IMG_0976 IMG_0977 IMG_0985 IMG_0987 IMG_0988 IMG_0991 IMG_0992 IMG_0998 IMG_0999 IMG_1001 IMG_1034 IMG_1036 IMG_1038 IMG_1039 IMG_1048 IMG_1049 IMG_1050 IMG_1051 IMG_1051_5 IMG_1051_7 IMG_1053 IMG_1055 IMG_1056 IMG_1059 IMG_1060 IMG_1065 IMG_1066 IMG_1066_2 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069 IMG_1070 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1082 IMG_1084 IMG_1085 IMG_1089 IMG_1090 IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1095 IMG_1096 IMG_1099 IMG_1101 IMG_1102 IMG_1106 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1109 IMG_1110 IMG_1112 IMG_1125 IMG_1126 IMG_1127 IMG_1132 IMG_1133 IMG_1134 IMG_1135 IMG_1137 IMG_1140 IMG_1144 IMG_1145 IMG_1146 IMG_1148 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1152 IMG_1158

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง