ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนสีนวล

         นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควนสีนวลติดตามการเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูที่ผ่านการอบรม boot camp ในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วันที่ 13 มีนาคม 2561

14151 18 17163 4 5 67 11 12 132

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน