เปิดโลกวิชาการบ้านปะเหลียน

          นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการบ้านปะเหลียน และเยี่ยมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักเรียน ครู ชุมชน เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมกันพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและยั่งยืนสืบไป ณ โรงเรียนบ้านปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

218 19 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16171520

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน