ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว

          นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการจัดอยู่ค่ายแรมคืน ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ประจำปี 2560 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาความสามารถตามศักยภาพเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ครบทุกด้าน ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เยาวชนคนดีของชาติสืบไป ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

2

181 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน