วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด ตามมาตรการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

         ทางโรงเรียนบ้านในควน ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด ตามมาตรการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 นำโดย นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง 1 และคณะ มา  ณ  โอกาสนี้


 

11 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0032
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0035 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0037
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0039 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0054
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0053 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0049
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0055 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0060
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0064 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0062
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0056 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0059
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0049 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0055
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0066 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0058
ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0053 ประชุมคณะกรรมการ_๑๘๐๓๑๒_0044

 

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้