โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะกรรมการการสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานในการประชุมคณะกรรมการ การสอบวัดความ
สามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test :์NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
>>ชมภาพการประชุมและการสอบที่นี่<<

>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
IMG_9875 IMG_9859 IMG_9871 IMG_9883
IMG_9877 IMG_9881
IMG_9860 IMG_9868 IMG_9878 IMG_9880 IMG_9885 IMG_9890 IMG_9894 IMG_9896 IMG_9899 IMG_9900 IMG_9903 IMG_9904 IMG_9905 IMG_9906 IMG_9908 IMG_9909 IMG_9911 IMG_9912 IMG_9913 IMG_9915 IMG_9917 IMG_9919 IMG_9920 IMG_9922 IMG_9926 IMG_9927 IMG_9928 IMG_9929 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9934 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9947 IMG_9951 IMG_9954 IMG_9955 IMG_9957 IMG_9958 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง