ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านควนยาง โรงเรียนบ้านควนยวน และโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินความสามารถพื้นฐาน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล เพื่อนำข้อมูลจากผลการทดสอบฯ ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถรายบุคคลต่อไป เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
51276_resize 51277_resize 51278_resize 51279_resize 51280_resize 89662_resize 89664_resize 118625_resize 118626_resize 118627_resize 118628_resize 284894_resize S__2769194_resize S__2769195_resize S__2769196_resize S__2769197_resize S__20275257_resize

kornkanok

About kornkanok