ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ด้วยมูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน สถานศึกษาละ 1 ทุน
รายละเอียด
แบบฟอร์มประวัติขอรับทุนการศึกษามูลนิธิธรรมกตัญญไท่หนานไต้เทียนกง

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์