แบบบันทึกคะแนนสอบปลายภาค โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานวัดและประเมินผล  สพป.ตรัง เขต 1 ได้ออกแบบ แบบบันทึกคะแนนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560  ด้วยโปรแกรม Excel สัดส่วน 70: 30  ให้คุณครูใช้ออกเกรดปลายภาค ชั้น ม.1 และ ม.2

คลิก  แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ม.1 ปลายภาคเรียน

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ม.2 ปลายภาคเรียน

 

 

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1