แบบบันทึกคะแนนสอบปลายปี โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานวัดและประเมินผล  สพป.ตรัง เขต 1  ได้ออกแบบ แบบบันทึกคะแนนสอบปลายปี    โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา 2560  ด้วยโปรแกรม Excel สัดส่วน 70 : 30 เพื่อให้คุณครูใช้ออกเกรดในการสอบปลายปี ชั้น ป.2  ป.4  ป.5 

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ป.2

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ป.4

คลิก แบบบันทึกคะแนน ข้อสอบกลาง ป.5

 

 

ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1

About ศน.ทองทิพย์ ตรังคธนสิน กลุ่มนิเทศ สพป.ตรัง เขต 1