โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพบปะนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2560 ในโอกาสจบหลักสูตรชั้นสูงสุดของสถาบัน

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะพูดคุยให้โอวาสแก่นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2560 ในโอกาสที่ทดสอบวัดผลปลายปีการศึกษาเสร็จและจบหลักสูตรชั้นสูงสุดของสถาบันโรงเรียนอนุบาล
ตรัง และแยกย้ายไปศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาบันต่างๆต่อไป ณ บริเวณลานเอนกประสงค์

สนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
>>ภาพผอ.พบปะนักเรียนป.6ทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9790 IMG_9741
IMG_9737 IMG_9739 IMG_9740 IMG_9742
IMG_9735 IMG_9743 IMG_9744 IMG_9745 IMG_9746 IMG_9758 IMG_9759 IMG_9751 IMG_9752 IMG_9762 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9766 IMG_9767 IMG_9768 IMG_9775 IMG_9776 IMG_9777 IMG_9781 IMG_9782
IMG_9786 IMG_9787 IMG_9788 IMG_9791 IMG_9792 IMG_9793 IMG_9794 IMG_9795 IMG_9796 IMG_9797 IMG_9798 IMG_9799 IMG_9800 IMG_9803 IMG_9804 IMG_9805 IMG_9806 IMG_9807IMG_9785
                                                 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง