โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ

นายศังกร  รักชูชืื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ พันเอกพิชิต  โชติแก้ว รองผู้อำนวยการกองความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง ประธานร่วมพิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ ประการ ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ เข้าร่วม ๖ โรงเรียน จำนวน ๒๔๐ คนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาทะเล โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนบ้านหินคอกควาย โรงเรียนวัดหนองเป็ด โรงเรียนบ้านคลองเต็ง และโรงเรียนวัดควนสีนวล รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0034_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0033_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0031_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0030_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0029_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0028_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0027_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0026_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0023_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0022_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0021_resize ต้นกล้าค่านิยม12ประก_๑๘๐๒๒๖_0020_resize  

kornkanok

About kornkanok