การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประกาศการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนหนองศาลาป่าชาด  เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น

2. โรงเรียนบ้านหนองพอก  เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนหนองพอกกองศรี

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

admin

About admin