ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศการศึกษาที่เน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561
S__20176904_resize S__20176905_resize S__20176906_resize S__20176907_resize

kornkanok

About kornkanok