ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

 ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง รื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
      ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง 
นักการภารโรง   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 26 มกราคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่
วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น
       บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังรายละเอียด LINK ด้านล่างนี้

>>คลิกดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

 

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                     
 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง
                เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

                                                                                       …………………………………………………..

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  นักการภารโรง   ตามรายละเอียดในประกาศลงวันที่ 26 มกราคม 2561  และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น

                    บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วน  มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ดังนี้

 

ที่ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1 นายกิตติพงศ์    จันฝาก ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-3
2 นายทวีโชค   จรูญศักดิ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
3 นายรุ่งโรจน์   โปซิว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
    เวลา 09.00 น. -12.00 น.
    ณ ห้อง Resource  Center อาคาร 5 ชั้น 1
     

                                                จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                         ประกาศ  ณ  วันที่   12  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2561

  

     (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง