โรงเรียนไทรงาม “ออกปากเก็บข้าว”

เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0256เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0068เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0055เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0115เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0167 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0026 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0034 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0041 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0044 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0055 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0058 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0091เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0189 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0212 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0231 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0236 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0237 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0254 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0092เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0255 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0094 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0098 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0102 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0113 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0115 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0129 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0139 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0146 เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0154เก็บข้าว 2561_๑๘๐๒๑๒_0246

About banpakhuai