การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการการดำเนินการห้องเรียนสีขาว การดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

บทสรุปของผู้บริหาร

 

การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการการดำเนินการห้องเรียนสีขาว

ชื่อผลงาน        การดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว

ผู้เสนอผลงาน   โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองตรุด  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

                        โทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ ๐๙๑-๘๒๓๕๓๙๐

            e-mail : watcheaw@obec.go.th

 

                      การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการการดำเนินการห้องเรียนสีขาว มีเป้าหมายของการดำเนินงาน ๑. เพื่อให้นักเรียน ที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้ที่เป็นแกนนำ และครูที่ปรึกษา ๒. เพื่อให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพื่อน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัย  ๓. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และอบายมุข มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแกนนำประจำห้อง และครูที่ปรึกษา บริหารจัดการ การอบรม การสนับสนุนกิจกรรม และติดตามประเมินผล มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ๑. ประชุมชี้แจงคณะครู เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินโครงการ ห้องเรียนสีขาว ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ๓. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบาย การดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว ๔. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ปกครอง (MOU) ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน ๔ ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาว ๖. ประชุมชี้แจ้งนักเรียนและจัดองค์กรภายในห้องเรียน ประกอบด้วยแกนนำนักเรียน ๔ ฝ่าย คือ ๑) ฝ่ายการเรียน ๒) ฝ่ายการงาน ๓) ฝ่ายกิจกรรม ๔) ฝ่ายสารวัตรนักเรียน   ๗. ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การจัดการให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น จัดบอร์ด จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสารจดหมายข่าว ฯลฯ ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อุบัติภัย และอบายมุข นำสถานการณ์ข่าวสารทุกด้านมาเสนอให้เพื่อนนักเรียนรับฟัง ๒) การดูแลช่วยเหลือ จัดให้มีนักเรียนแกนนำดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตอบสนอง ปัญหาของพฤติกรรมของนักเรียน ช่วยเหลือด้านการเรียนและให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ หากไม่ สามารถแก้ได้ให้รายงานครูที่ปรึกษา ๓) เอื้อเฟื้อด้านคุณธรรม นักเรียนทุกคนต้องมีหลักธรรมคำสอน ตามศาสนาที่ตนเอง นับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียน จะทำให้ทุกคนรักกัน ช่วยเหลือกัน ๔) กิจกรรมสร้างสรรค์ มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยให้มีความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ไม่มั่วสุมกับยาเสพติด หรือสื่อลามกอนาจร เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ศิลปะ และ กิจกรรมตามกลุ่มสนใจร่วมกันจัดทำมาเพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา ๘. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ๔ ด้าน คือ ๑) ความพึงพอใจด้านการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๒) ความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓) ความพึงพอใจด้าน การจัดการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน วิชาการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐๔) ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมของบุตรหลาน โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ๙. นำแบบประเมินสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวของครู ผู้ปกครอง ชุมชน ๑๐. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทราบ ๑๑. ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๑๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และ๑๓. เผยแพร่สู่สาธารณะ

                           ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ได้ดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาว  จนก่อเกิดความสำเร็จดังนี้  นักเรียนโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจทุกคน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับดีเด่น  ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความพึงพอใจใน ระดับดีเด่น  ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.

ดาวน์โหลดบทสรุปผู้บริหารที่นี่

 

admin

About admin