รายงานการดำเนินตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

ชื่อเรื่อง  : รายงานการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน       โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1

ผู้รายงาน  :  นายภิญโย  ชูเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ

ปีการศึกษา  :  2559

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียน    บ้านหนองโต๊ะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต  1  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ  1) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียน       บ้านหนองโต๊ะ    2) สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครอง เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม  ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  3) ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน  และครู  ที่มีต่อการดำเนินงาน   ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  นักเรียน  25  คน  ครู  6  คน  และผู้ปกครอง  25  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ฉบับที่  1  สอบถามนักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหรือการปฏิบัติของนักเรียน  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ฉบับที่  2  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และครูที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบด้วยค่าที  (t-test)  ผลการวิจัย  พบว่า

1. ผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนก่อนดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับน้อย  หลังการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและครู ที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ  อยู่ในระดับมาก

About Banrailaung