ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

ด้วยมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาจะให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น 
1. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 3) ในการการศึกษา 2560  ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ปีการศึกษา 2561 จังหวัดละ 1 ทุน
2. ผู้ที่กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 5 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท 
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง โทร. 0-7557-0561

kornkanok

About kornkanok